Mere end 30 mennesker deltog på informationsmødet om etablering af stenrevsforening på Østersøens dag torsdag d. 31. august kl. 16-18 på Fanefjord Skovpavillon i Askeby.

Initiativtagerne bag mødet er Danmarks Sportsfiskerforbund / Møns Sportsfiskerforening i samarbejde med Vordingborg Kommune og Møn UNESCO Biosfære.

De 6 oplæg på mødet belyste problematikken om forholdene i kystvandene, historier om forgangne stenrev omkring Møn, stenrevs betydning for havnaturen og erfaringer omkring etablering af en lokal stenrevsforening.

Mødet bød endvidere på en introduktion til Møn UNESCO Biosfæreområde, netværket Biosphere for Baltic og information om det EU inter-reg. projekt 'Supported by Nature', der danner afsæt for at der kan startes aktiviteter i den nye forening i de kommende 3 år.

På mødet fortalte Christian Skotte og Erik Haar Nielsen fra Danmarks Sportsfiskerforbund både om den lokale historie og tidligere tiders stenrev ud for kysten på Sydvestmøn, og mere overordnet om stenrevs betydning for biodiversiteten og foreningens landsdækkende arbejde på dette område.

Mads Brinck Lillelund fra Natur og Miljø i Vordingborg Kommune fortalte om forgangne tiders stenfiskeri, forsvundne rev, de lokale Natura2000 områder, forholdene i de lokale kystvande, samt om multifunktionelle stenrev og lovgivningen på området.

Allan Scheller fra Køge Stenrevsforening fortalte om erfaringer med selve etablering af foreningen, og deres inddragelse af lokale foreningen er såsom DN, dykkere, lokale politikere m.fl. og deres samarbejde med kommunen.

IMG 4248
Karta Bfb 1

Katrine Dietrich fortalte om Møn UNESCO Biosfæreområde, der de sidste 5 år har været med i et østersøbaseret netværk af 9 biosfæreområder i Østersø-området kaldet 'Biosphere for Baltic' (se kort). Det er indenfor dette netværk, man sammen har ansøgt om et internationalt projekt, hvor der sættes fokus på naturbaserede løsninger til at skabe bedre havmiljø og kystnatur.

Søren P. Sørensen Vordingborg Kommune fortalte om det nye inter-reg.-projekt 'Supported By Nature', hvor der over de næste 3 år vil være et budget på 6,7 mio. kr. til at arbejde med etablering af et demonstrations-stenrev i Møn Biosfæreområde.

I den kommende tid vil der blive arbejdet på at udforme udkast til vedtægter som oplæg til den stiftende generalforsamling, der vil blive afholdt i sidste del af november måned. Mere info følger om dette.

Hvis du er interesseret i at følge med i etablering af stenrevsforeningen, så send en mail til: biosfaere@vordingborg.dk

IMG 4252